Poool

Förhindras pooldrömmen av sten eller berg?

Användningsområden för Simplex stenspräckning

Sten och bergspräckning av rörgrav med Simplex system.

Bergspräckning med Simplex i rörgrav


Sten och Bergspräckning vid schaktning av villatomter, simbassänger/pooler. m.m.

Vid anläggning av villatomter, pooler i villaträdgårdar händer det ofta att man stöter på sten eller berg. Oftast ligger den tänkta huset eller poolen i nära anslutning till fastigheten och även till grannfastigheter. Då Simplex stenspräckningspatroner skapar knappt mätbara vibrationer krävs det oftast till skillnad från sprängning inga dyra besiktningar av kringliggande fastigheter. En annan fördel med Simplex är att säkerhetsavståndet endast är 30 meter, inga större avspärrningar krävs vid arbete med sten och bergspräckning.

Detta gör att Simplex lämpar sig väldigt bra vid villabyggen, anläggning av en pool, dränering m.m. Idag finns det många grävmaskinsfirmor som har utbildning på Simplex sten- & bergspräckning  runt om i landet. Att anlita en grävmaskinsfirma med utbildad personal på Simplexsystemet innebär att man endast behöver anlita ett företag för grävning och borttagning av sten och berg, vilket både är kostnads- och tidsbesparande.

Vill ni ha hjälp från en av våra utbildade entreprenörer?
Vi är marknadsledande inom sten och bergspräckning och har mer än 3500 utbildade företag runt om i Sverige. Kontakta oss så anvisar vi till ett lämpligt företag i ditt område.

Kabel- och rörgravar
Har man ett hus eller sommarstuga som skall anslutas till el och/ eller vatten och en rörgrav skall grävas fram kan det vara så att det kommer sten eller berg i vägen. Fördelen med Simplex är att det idag finns mer än 8000 entreprenörer som har utbildning på Simplexsystemet för sten- och bergspräckning vilket innebär att grävmaskinisten kan spräcka bort dessa stenar eller berg själv och man behöver inte ringa in någon sprängfirma vilket både sparar tid och pengar.


Laddning av sten med Simplex stenspräckningspatron. Ett världspatent

Laddning med Simplex Sten och Bergspräckningspatroner. 

Inomhus
Power Tools har flera kunder som jobbar aktivt med att schakta ut källare i privatbostäder. Simplex används även i flera större projekt. Bland annat sänkning av källargolv på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Avloppsbrunnar
I dag finns det mer än 70 000 underkända avlopp i Sverige. När ett nytt avlopp skall grävas så finns det alltid en risk för att man stöter på sten eller berg. Att man då har en grävmaskinsfirma med utbildad personal på Simplexsystemet sparar då både tid och pengar.

Rensning av berg och sten på byggplatser
Till skillnad från sprängning så kräver inte Simplex stora avspärrningar. Stenkast och damm är obefintligt och ljudnivån på Simplex är väldigt låg, detta gör att Simplex lämpar sig väldigt bra vid bergspräckning och stenspräckning på en byggarbetsplats.

Skutdelning i gruvor och stenbrott
Att ta bort skut och rester efter sprängning är ett användningsområde där Simplex lämpar sig bra. Med ett litet säkerhetsavstånd behöver man oftast inte utrymma stora områden. Detta gör att man på ett effektivt, tids – och kostnadsbesparande sätt kan ta bort skut i gruvor och stenbrott.

Sekundärspräckning i gruvor eller dagbrott
Sekundärspräckning är något som kan behöva göras efter en sprängning. Vid användning av Simplex kan oftast övrig verksamhet fortgå, man behöver inte utrymma områden längre bort än 30 meter från spräckplatsen. Detta gör att Simplex många gånger är rejält kostnadsbesparande då verksamheten kan fortgå utan några direkta driftstopp.


Botrtagning av berg utanför garage

Borttagning av berg med Simplex

Brytning av stenblock i stenbrott eller stenhuggeri
Om man är verksam inom stenhuggeri och jobbar med att spräcka ut stenblock så är Simplex ett bra alternativ. Simplex stenspräckningspatroner finns i flera olika storlekar vilket möjliggör att man kan spräcka ut stenblock med minimerad risk för sprickor.

Vägbyggen
Att jobba med Simplex vid vägarbeten har flera fördelar. Befinner man sig i känsliga miljöer som t.ex. vattentäkter kan sprängning till och med vara förbjudet. Många gånger kan man utföra sten och bergspräckning i direkt anslutning till riksvägar utan att man behöver stänga av trafiken, vilket också är en stor fördel. Är man inom planlagt område så slipper man oftast också att besikta omkringliggande fastigheter vilket kan spara både pengar och arbetstid.

Rensning av stopp i stenkrossar och malmkvarnar
Ett stopp i stenkrossen kan man på ett smidigt sätt avhjälpa med Simplex. Simplex finns från 4 gram och uppåt. Stenar i olika storlekar kan man lätt spräcka sönder i mindre bitar och på så sätt få bort stoppet.

Splittring av större block på grovsorteringsgaller i tappningsorter
Simplex Stenspräckningspatroner finns från 4 gram till 75 gram. För att sönderdela större block i mindre bitar är det bara att välja en lämplig storlek på patron för att spräcka sönder blocket till önskad storlek.

Lösa block i tunnlar
I tunnlar liksom på många andra arbetsplatser har Simplex fördelen av att det är näst intill vibrationsfritt och ett miljövänligt alternativ till sprängning. Att säkerhetsavståndet också är begränsat är en klar fördel. Vid tunnelarbeten vistas man emellanåt under vibrationskänsliga miljöer.


Bergspräckning utanför sjöbod

Spräckning av berg. Före och efter spräckning med Simplex

I jord/skogsbruket
Större stenar som dyker upp på åkrar eller vid dikning kan man lätt spräcka sönder i mindre hanterbara format med Simplex. Simplex kan också vara till stor nytta vid breddning och anläggning av skogsvägar.

Rivning av betongkonstruktion
Att spräcka sönder betongfundament, betongväggar, källargolv mm är ett arbetsområde där Simplex fungerar utmärkt.

Undervattensschaktning
Då Simplex stespräckningspatronerna är helt vattentäta kan man även spräcka under vatten. Power Tools har flera kunder med dykfirmor som jobbar aktivt med Simplexsystemet.

Alla möjliga stenspräcknings- och rivningsarbeten där sprängämnen inte får eller kan användas
Idag läggs det ofta stort fokus på miljöpåverkan när det gäller beredningar av bostadsområden, vägbyggen mm. Kraven på buller, vibrationer mm har blivit mer restriktivt. Simplex kan oftast möta upp dessa krav och är därför ett bra alternativ där sprängning inte är tillåten.

Använt enligt bruksanvisningen rensar den bort berg snabbt och pålitligt
Om man jobbar enligt utbildning och anvisningar från Power Tools, så är Simplex ett väldigt säkert och tillförlitligt system när det gäller stenspräckning och bergspräckning.


 

Simplex Stenspräckning och Bergspräckning. Säkrare - Effektivare - Framtidssäkrad.jpg

Simplex Stenspräckning och Bergspräckning. Säkrare – Effektivare – Framtidssäkrad

Behöver du hjälp?

Kontakta din lokala entreprenadfirma och fråga om Simplex.

Eller kontakta respektive försäljningsområde ovan för rekommendation av entreprenörer i ditt område.