Allmänna villkor

 1. Allmänt
  1. Dessa allmänna villkor gäller för Power Tools produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Power Tools.
  2. Vid försäljning till konsument tillämpar Power Tools de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om Distans- och hemförsäljningslagen och Konsumentköplagen finns på riksdagens hemsida www.riksdagen.se
  3. Köparen måste vara myndig eller skriftligen inneha målsmans tillstånd. Detta med hänvisning till att personer under 18 år inte kan ingå avtal enl. 9 kap Föräldrabalken (1949:381).
 2. Beställning
  1. Beställning av Power Tools produkter sker via www.ptools.se, e-mail, brev eller telefon. För att en beställning skall vara bindande för Power Tools, måste beställningen skriftligen bekräftas av Power Tools före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i Power Tools sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Power Tools ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.
  2. Endast kunder bosatta i Sverige kan beställa via www.ptools.se. Kunder bosatta utanför dessa länder hänvisas till att ringa eller skicka e-mail för vidare information hur man kan beställa.
 3. Leverans och frakt
  1. Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån Power Tools lager. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos Power Tools. Risken för produkten övergår på kunden vid mottagandet av produkten.
  2. Power Tools ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt beräknat utifrån den lagda orderns innehåll. Den faktiska fraktkostnaden adderas till fakturan och beräknas i efterhand. Om Power Tools ombesörjer transport skall kunden ersätta Power Tools utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits. Power Tools har fraktavtal med DHL, Postnord samt Sanfridssons Åkeri.
  3. I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt (tur och retur), samt hanteringsavgift på 250 kronor.
  4. Blir din produkt/försändelse skadad i transporten ber vi dig att anmäla händelsen till Power Tools via telefon 0513-722 82 eller info@ptools.se. Dolda transportskador rekommenderas att anmälas inom 8 dagar efter mottagandet. Synliga transportskador rekommenderar vi dig att anmäla så snart som möjligt efter mottagandet. Senast behöver felet anmälas inom rimlig tid som är 1 månad efter mottagandet. Föreligger speciella omständigheter kan det anmälas senare. Underlåtelse att följa dessa riktlinjer kan resultera i att kostnaden för produkten inte ersätts av Power Tools AB.
  5. Vid beställning via www.ptools.se sker leverans endast inom Sverige.
 4. Leveransförsening
  1. Kunden får genom skriftligt meddelande till Power Tools häva avtalet såvida avser försenade produkter om leveransförsening som beror på Power Tools. Power Tools åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 arbetsdagar.
 5. Pris och betalning
  1. På Power Tools hemsida och i dess katalog förekommande priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor samt även exklusive eventuella frakt- eller portokostnader vilka utgår enligt Power Tools gällande prislista på leveransdagen.
   Samtliga produkter säljs med 25 % moms enligt prisinformationslagen.
  2. Vid beställning från Power Tools hemsida finns möjlighet till betalning via förskotts faktura eller faktura.
  3. Efter särskild kreditprövning kan betalning ske mot faktura.
  4. Vi reserverar oss för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar.
 6. Dröjsmål med betalning
  1. Betalar inte kunden i rätt tid har Power Tools rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag.
  2. Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det Power Tools anmodat kunden att betala förfallet belopp, går ärendet vidare till inkasso.
 7. Ägarförbehåll
  1. Produkterna förblir Power Tools egendom till dess de till fullo betalats.
  2. Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Power Tools skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.
 8. Ångerrätt
  1. Som kund hos oss har du rätt att ångra ditt köp om du meddelar detta till oss inom 14 dagar från den dagen du mottog produkten. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick, i tillhörande originalförpackning.
   1. Frakten för att skicka tillbaka ditt ångrade köp betalar du som kund.
   2. Du kan endast ångra ditt köp om produktens förpackning är obruten.
  2. Varan skall sändas till Power Tools med kopia av följesedel eller faktura/kvitto. I annat fall kan köpet inte identifieras av Power Tools. Ångerrätten är ej tillämplig för företag. Vill konsument utöva ångerrätt skall denne, för snabbast möjliga hantering, kontakta Power Tools kundservice på telefon 0513-722 82 eller e-post till info@ptools.se. Är returfrakten ej betald görs avdrag för denna från den av kunden erlagda köpeskillingen när denna återbetalas. För mer information se distansavtalslagen.
 9. Returrätt och reklamationer
  1. För produkter som specialanpassats för kunden gäller ingen returrätt. Vid retur skall kopia av faktura och/eller kvitto på erlagd betalning bifogas. Returen är godkänd först när Power Tools mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor. Det åligger kunden att ombesörja och bekosta kostnaderna för returfrakten. Returfrakten sker på kundens risk.
  2. Det åligger kunden att kontrollera beställda produkter vid mottagning med hänsyn till eventuella fel och brister. Finner kunden genom sin undersökning att produkten är behäftad med fel eller brist skall kunden reklamera detta skriftligt senast 30 dagar från leveransdagen. Sker icke sådan reklamation anses kunden ha godtagit det skick som produkten levererats i.
 10. Ansvar för fel
  1. Power Tools är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.
  2. Power Tools ansvar omfattar inte:
   1. fel förorsakade genom kundens användning av produkterna.
   2. fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna.
  3. Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Power Tools ansvarar för skall kunden ersätta Power Tools enligt Power Tools vid varje tillfälle gällande prislista.
  4. Power Tools ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Power Tools med anledning av fel.
 11. Överlåtelse av avtalet
  1. Power Tools får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.
  2. Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.
 12. Person-, Företags-uppgifter
  1. När du genomför ett köp på Power Tools behöver du ange vissa person- eller företags-uppgifter för att vi ska kunna leverera varan till dig; namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, vid garantiärenden samt för försäljningsstatistik. Angiven e-postadress används även för marknadsföring om du valt detta alternativ i dina kontoinställningar. Vid val av ett betalningssätt som kräver kreditupplysning (Faktura) krävs även person- eller organisations-nummer utöver ovan nämnda uppgifter.

   Angivna person- och företags-uppgifter sparas i vårt system i 10 år.

   Enligt GDPR har du som kund hos oss rätt att få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. För få ett sådant utdrag vänligen kontakta oss på info@ptools.se.

   Power Tools AB lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.
 13. Skiljedom eller tvist
  1. Privatpersoner: Power Tools följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer.
  2. Företag: Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.
 14. Copyright
  1. Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Power Tools AB, eller underleverantörers egendom. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från Power Tools AB.
 15. Förändring av försäljningsvillkor
  1. Power Tools förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.